x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies, RODO oraz Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

32
portal bezpłatnych ogłoszeń
  Kurs Walut
USD:3,73 zł
EUR:4,52 zł
CHF:4,15 zł
GBP:5,26 zł

Dzisiaj:

piątek
18 czerwiec 2021

do zachodu słońca
pozostało: 12h 58min

wschod slonca 04:14     zachod slonca 21:00
Anonse - badz nr 1 dowiedz sie wiecej
Anonse - badz nr 1 dowiedz sie wiecej

 
Regulamin korzystania z Portalu
 
 
 

V. Postanowienia końcowe

 1. Portal Anonse.com Walentyna Wienska zastrzega sobie prawo odmowy emitowania ogłoszeń i reklam zawierających treści określone w prawie jako zabronione, jak również wtedy, gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu oraz treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  • Godzących w dobre imię Portal Anonse.com Walentyna Wienska,
  • Naruszających normy moralne i obyczajowe, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową, dyskryminacją płciową lub do nich nawołujących,
  • Obelżywych i zawierających treści erotyczne, bez względu na nośnik, na którym zostały zapisane,
  • Zawierających treści naruszające dobra osobiste lub dane osobowe osób trzecich (konta bezpłatnej poczty e-mail, konta komunikatorów internetowych),
  • Zawierających adres na skrytkę pocztową (nie dotyczy ofert matrymonialnych) oraz z prośbą o kopertę i znaczek,
  • Zawierających treści dotyczące sprzedaży organów i narządów ludzkich,
  • Dotyczących sprzedaży psów i kotów bez rodowodu na mocy ustawy z dnia 02.01.2012r. (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 137)
  • Dotyczących żywych lub martwych zwierząt (a także ich części lub pochodne) będących pod ochroną gatunkową i objętych regulacją prawną Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
  • Zawierających prośbę o wpłatę środków pieniężnych, np. na konto bankowe
  • Dotyczących sprzedaży i nabywania
   a) środków odurzających, psychotropowych, dopalaczy,
   b) środków pirotechnicznych
   c) środków chemicznych w czystej postaci, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu, 
   a w szczególności: stężonych kwasów (siarkowego, azotowego, chlorowodorowego), stężonych zasad (sodowej, wapniowej, potasowej, wapna palonego), innych (cyjanek potasu, sól arsenu, octan ołowiu, benzen, toluen, metale alkaliczne - sód, lit, potas, rubid, az, bar),
   d) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
   e) towarów (muzyka, filmy, oprogramowanie, prace maturalne, zaliczeniowe lub inne prace pisemne) naruszających prawo autorskie (własność intelektualną osób trzecich) oraz towarów naruszających prawa własności (odmiany roślin chronionych)
  • f) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier cyklicznych, gier w karty (nie dotyczy gier sportowych), gier na automatach losowych, totalizatorów - w myśl Ustawy z dnia 29.07.1992r. „o grach i zakładach wzajemnych" (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2004r) zmienionej Ustawą z dnia 19. 11.2009r. (Dz. U. nr 201 poz. 1540 z 2009r.)
  • g) piramid finansowych, łańcuszków szczęścia,
   h) wróżb, tarota, rzucania i zdejmowania klątw, uroków, zaklęć, parapsychologii,
   i) kodów aktywacyjnych
   j) numerów rejestracyjnych i karty pojazdu bez pojazdu, do którego dokument wydano lub 
   w przypadku informacji o całkowitym zdekompletowaniu pojazdu, gdy jedyną wartością są dokumenty; indywidualnego oznakowania samochodu
   k) niewypełnionych kart gwarancyjnych,
   l) biletów na imprezy sportowe, artystyczne itd. bez podania wartości ceny nominalnej
   m) kart bankomatowych
   o) środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych bez wzmianki o ateście, świadectwie dopuszczenia do obrotu, świadectwie rejestracyjnym (zgodnie z treścią przepisów uregulowanych przez Ustawę „Prawo Farmaceutyczne”),
   p) produktów leczniczych (leków gotowych, recepturowych i aptecznych) wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza (zgodnie z treścią przepisów uregulowanych przez Ustawę Prawo Farmaceutyczne)
  • Dotyczących zatrudniania, wynajmowania i świadczenia usług przez hostessy, masażystki, modelki z zakwaterowaniem i innych treści sugerujących charakter agencji towarzyskiej,
  • Dotyczących obrotu i świadczeń usług przy pomocy produktów podrobionych, których oznakowanie może wprowadzać Klienta w błąd i sugerować ich oryginalne pochodzenie, jakość i sposób wytwarzania
  • Dotyczących świadczenia usług pod pojęciem kreatywnej księgowości i pomocy w uzyskiwaniu kosztów,
  • Ogłoszeń o treści: „Nie odpowiadam za długi współmałżonka",
  • Broni i amunicji (zgodnie z definicją art.4, art.5, art.7, art.8 i dalszych ustawy z dnia 21 maja 1999r. o „broni i amunicji"), czyli:
   a) broni palnej (w tym broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej i sygnałowej),
   b) broni pneumatycznej,
   c) miotaczy gazu obezwładniającego,
   d) broni białej: w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
   e) kastetów i nunczaków,
   f) pałek posiadających zakończenia z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
   g) pałek z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujących kij bejsbolowy,
   h) broni cięciwowej w postaci kusz,
   i) przedmiotów przeznaczonych do obezwładnienia za pomocą energii elektrycznej,
   j) gotowe i obrobione istotne części broni i amunicji (np. szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy),
   k) broni alarmowej i sygnałowej,
   l) broni, której posiadanie i obrót wymaga uzyskania pozwolenia, a zakup rejestracji; miotaczy gazu (także pieprzowego) bez względu na ich uwarunkowania prawne i wymagania rejestracyjne,
   m) amunicji do broni palnej (art.4, ust2 i 3 ustawy)
  • Olejów opałowych i napędowych, jeżeli nie spełniają wymagań określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. „o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw" (Dz.U. 169 poz.1200) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. „w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" i z dnia 4 stycznia 2007r. „w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe" (Dz.U. nr 4, poz.30, 2007r.)
  • Produktów i usług, których obrót i wykonywanie podlega koncesji:
   a) sprzedaż kopalin lub złóż kopalin oraz odpadów w górotworze
   b) obrót odpadami.
 2. Zgodnie z paragrafem 20 Dział II treści Komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2009r w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami: "ogłoszenia, druk, pisemna lub ustna informacja udzielona przez pośrednika powinny być zgodne ze znanym pośrednikowi stanem faktycznym i prawnym oraz być jednakowe w swej treści w zakresie dotyczącym pobieranego wynagrodzenia. Ogłoszenia publikowane w Internecie/gazecie muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa”
 3. SMS-y, o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być wysłane tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. SMS-y te nie mogą być wysłane z bramki Internetowej
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnionego bądź wysłanego SMS-a niezgodnie z instrukcją podaną w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej www.anonse24.pl, www.anonse.com oraz www.oferta.pl i nie zwraca kosztów poniesionych z tego tytułu przez użytkowników.
 5. Kody i hasła, które Portal Anonse.com Walentyna Wienska wysyła klientom, w SMS-ach zwrotnych zachowują ważność przez 30 dni od daty wysłania przez Portal SMS-a zwrotnego. Po upływie tego czasu klient nie może skorzystać z otrzymanego kodu lub hasła, za co Portal Anonse.com Walentyna Wienska nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Treść, forma i długość ogłoszeń musi być zgodna z zasadami podawania ogłoszeń obowiązującymi w Portal Anonse.com Walentyna Wienska. Zasady te znajdują się w wykazie działów załączonym do niniejszego Regulaminu oraz w ustępie 9 głównych zasad zamieszczania ogłoszeń płatnych i bezpłatnych.
 7. Ogłoszenia i zdjęcia niezgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami podawania ogłoszeń nie będą emitowane, za co Portal Anonse.com Walentyna Wienska nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawców. Po podaniu ogłoszenia jego treść trafia do weryfikacji (korekty) i dopiero po akceptacji ogłoszenie zostaje przekazane do emisji. Maksymalny czas trwania weryfikacji wynosi 48h od momentu podania ogłoszenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy w których automatycznie czas ten się wydłuża)
 8. Faktury za emisje reklamy wystawiane są przed ukazaniem się reklamy internetowej. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie podanym na fakturze. W wypadku przekroczenia terminu płatności ustalonego na fakturze portal ma prawo wstrzymać emisje reklamy do momentu uregulowania należności przez reklamodawcę (zapłatę stanowi fakt uznania rachunku bankowego Portal Anonse.com Walentyna Wienska)
 9. Portal Anonse.com Walentyna Wienska zastrzega sobie prawo do:
  -przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu podawania ogłoszeń poprzez SMS po uprzednim poinformowaniu użytkowników o tym na portalach internetowych www.anonse24.pl www.anonse.com 
  - przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu podawania ogłoszeń poprzez SMS wynikłych z przyczyn: siły wyższej, globalnej awarii sieci, awarii u operatorów sieci komórkowych lub innych czynników niezależnych od Portal Anonse.com Walentyna Wienska.
  9a Za przerwy w funkcjonowaniu systemu podawania ogłoszeń oraz portali internetowych www.anonse.com oraz www.oferta.pl, które wyniknęły z przyczyn wymienionych ust.1 i ust 2 pkt. 9, Portal Anonse.com Walentyna Wienska odpowiedzialności nie ponosi
  9b Portal ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za brak emisji ogłoszenia/reklamy, wynikający z przyczyny leżących po stronie Portal Anonse.com Walentyna Wienska. Strony w takim przypadku ustalają rozmiar odszkodowania na poziomie kwoty nie wyższej jak wartość niewykonanego zlecenia w formie nowych emisji ogłoszenia/reklamy.
 10. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cyklu wydawniczego gazet i do zmiany terminów przyjmowania ogłoszeń. Zmiany te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, np. z uwagi na święta, dni wolne od pracy. O stosownych zmianach Portal poinformuje na portalu.
 11. Wysłanie SMS-a wg reguł przewidzianych w niniejszym Regulaminie stanowi przyjęcie przez użytkownika do wiadomości przedmiotowego Regulaminu, zobowiązanie się do pełnego stosowania jego postanowień,
 12. Zamieszczenie ogłoszenia płatnego i bezpłatnego do wydawanych przez Firme Portal Anonse.com Walentyna Wienska gazet oraz będących własnością firmy portali Internetowych oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na otrzymanie przez ogłoszeniodawcę SMS-a wysyłanego przez Portal Anonse.com Walentyna Wienska, z informacją o zakończeniu emisji ogłoszenia oraz o możliwości płatnego przedłużenia jego emisji a także zgodę na mailing SMS-owy z ofertą promocyjną Firmy.
 13. Reklamodawca oświadcza, że stosownie do treści Art.23 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wynikających z realizacji zlecenia reklamowego, w tym dla dochodzenia roszczeń firmy przed Sądami Powszechnymi, ewentualnie prowadzenia egzekucji sądowej, a także w celach marketingowych i promocyjnych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Portal Anonse.com Walentyna Wienska Powyższe dane Reklamodawca przekazuje dobrowolnie oraz ma prawo wglądu do w/w danych
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.
 
 

Copyright 2018 Portal Anonse.com Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.